Amit Chakraborty

Email : achakraborty @ tifrh . res . in
PDF

Amit Gupta

Email : amitg @ tifrh . res . in
PDF

Anu Joy

Email : anujoy @ tifrh . res . in
PDF

Atanu Dey

Email : atanudey @ tifrh . res . in
NPDF

Rosmita Borthakur

Email : brosmita @ tifrh . res . in
NPDF

Sandhya Chintalapati

Email : csandhya @ tifrh . res . in
PDF

Dhavala Suri

Email : dhavalas @ tifrh . res . in
PDF

Dhuppar Shivnarayan Tilkesh

Email : dhupparst @ tifrh . res . in
I Ph.D

Jamsad Mannuthodikayil

Email : jamsadm @ tifrh . res . in
PDF

Lokeswara Rao Potnuru

Email : lokeswarap @ tifrh . res . in
PDF

Joynarayan Mukherjee

Email : mjoynarayan @ tifrh . res . in
PDF

Naushad Ahmed

Email : nahmed @ tifrh . res . in
PDF

Pankaj Popli

Email : pankajp @ tifrh . res . in
I Ph.D

Ramapada Dolai

Email : rdolai @ tifrh . res . in
PDF

Rituraj Marwaha

Email : riturajmarwaha @ tifrh . res . in
PDF

Ravi Kumar Biroju

Email : rkbiroju @ tifrh . res . in
PDF

Sunil Kumar Rai

Email : skrai @ tifrh . res . in
PDF

Sneha Menon

Email : snehamenon @ tifrh . res . in
PDF

Srinivas Anga

Email : srinivasanga @ tifrh . res . in
PDF

Sushree Subhadarshinee Sahoo

Email : ssahoo @ tifrh . res . in
PDF

Suman Sinha

Email : ssinha @ tifrh . res . in
PDF

Sudeshna Patra

Email : sudeshnap @ tifrh . res . in
Ph.D

Timir Baran Sil

Email : timirsil @ tifrh . res . in
Ph.D

Soubhik Sarkar

Email : soubhiksarkar @ tifrh . res . in
Project Scientist

Benson Joseph

Email : bensonjoseph @ tifrh . res . in
PDF

Bijoy Dey

Email : bijoydey @ tifrh . res . in
PDF