March 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Auditorium: 2nd ARUM…
 • CR1: SAS - Susmita T…
 • CR4: SAS - Suvendu P…
2
 • Auditorium: 2nd ARUM…
3
4
 • Auditorium: C V Jawa…
5
 • Auditorium - Seminar…
 • SH: SAS - Subinoy Ad…
6
 • Auditorum: Gopal Dix…
 • SH - Kailash Mangalh…
7
 • Auditorium: Prashant…
 • Auditorium: Rukmani …
 • SH: SAS - Pikaso Lat…
8
 • Auditorum: Smitha Ma…
 • CR1: SAS - Sushreeta…
 • CR4: Shubham Gupta (…
9
 • Sawaal-Jawaab: Smith…
10
11
12
 • Auditorium at 4 pm: …
 • SH: SAS - Rayantana …
13
 • SH: Ajit C Balram - …
14
 • SH: Ajit C Balram - …
 • SH: SAS - Satyam Pan…
15
 • Auditorium: IBS 2024
 • CR1: SAS - Antik Bha…
 • CR4: SAS -Roni Chatt…
16
 • Auditorium: IBS 2024
17
 • Auditorium: IBS 2024
18
 • Auditorium: Ruchi An…
19
 • Auditorium: Seminar …
 • SH: SAS -Nandita Moh…
20
 • SH: Seminar - Anirud…
21
 • Auditorium: Technica…
 • SH: SAS -Brijesh Kum…
 • SH: Suman Rooj - Sem…
22
 • Auditorium: Seminar …
 • CR1: SAS - Surajit C…
 • CR4: SAS - Dipak Mai…
23
24
25
 • Holi
26
 • Auditorium: Mohit Ra…
 • SH: SAS - Amar Kumar…
27
 • Auditorium: Popular …
28
 • SH: SAS - Raheel Ham…
 • SH: Yasir Iqbal - Se…
29
 • Good Friday
 • SH: Gubba Venkata Sa…
30
31